(1)
บุญเชียง ว.; เตือนราษฎร์ ว.; ฟองแก้ว ว.; กลั่นกลิ่น พ. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศ. TJNC 2013, 28, 124-137.