(1)
วาณิชย์กุล น.; พึ่งผาสุก ส.; ต่อสกุลแก้ว ท.; อุทริยะประสิทธิ์ เ. ความสัมพันธ์ของความแตกฉานทางสุขภาพ ผลจากการได้รับความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ และอิทธิพลทางสังคม กับผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ/หรือความดันโลหิตสูง. J Thai Nurse midwife Counc 2017, 32, 111-125.