ขุมทอง น., พาหุวัฒนกร ว., เสรีเสถียร เ., & อยู่สำราญ ฉ. (2013). ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดของ มารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. Thai Journal of Nursing Council, 28(2), 88–97. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/11650