กาศทิพย์ ท., มั่นคง ส., & มาลาธรรม พ. (2019). Health Status of Older Adults with Cognitive Impairment. Thai Journal of Nursing Council, 34(1), 104–121. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/150960