แก้วเต็ม ย. (2014). กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 5–18. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15738