สังขมุณีจินดา ก., นิลมานัต ก., & กิจรุ่งโรจน์ ล. (2014). มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 32–42. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15744