ชอบการไร่ส., ฉันท์เรืองวณิชย์ว., โตสิงห์อ., & วรรธนอภิสิทธิ์ธ. (1). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกระดูกสันหลังเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 68-79. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15749