ธงชัย ฉ., & หนุเจริญกุล ส. (2014). ประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการให้บริการผู้ป่วยวิกฤต: กรณีศึกษา. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 80–91. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15750