ศรีวิชัย เ., ฝึกฝน ก., & ปินใจ พ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 95–107. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15751