สวัสดิพานิช น., & อภัยจิรรัตน์ จ. (2014). สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. Thai Journal of Nursing Council, 28(3), 123–134. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/15753