สวมชัยภูมิ ก., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., & มั่นสมบูรณ์ อ. (2019). Factors Influencing the Accuracy of Emergency Severity Index-Based Emergency Patient Triage. Thai Journal of Nursing Council, 34(4), 34–47. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/166192