นิลมานัต ก., อุดชุมพิสัย ม., พจมานพงศ์ ภ., & นิยมไทย น. (2019). Continuing Hospital-to-Home Palliative Care: A Southern Thai Context. Thai Journal of Nursing Council, 34(2), 76–93. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/168752