ลี้ฮั่วฮวด จ., พาหุวัฒนกร ว., & เสรีเสถียร เ. (2013). ผลของการใช้เสื้อป้องกันการสูญเสียความร้อนต่ออุณหภูมิกายในทารกแรกเกิดปกติ. Thai Journal of Nursing Council, 28(4), 5–15. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16980