สะมาแอ น., นิลมานัต ก., & คงสุวรรณ ว. (2013). ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักมุสลิมในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาในไอซียู. Thai Journal of Nursing Council, 28(4), 31–43. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/16998