หาสาสน์ศรี น., ฉันท์เรืองวณิชย์ ว., โตสิงห์ อ., & ริยาพันธ์ ศ. (2019). Factors Predicting Shock in Emergency Patients. Thai Journal of Nursing Council, 34(3), 60–75. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/173801