ไทยประดิษฐ์ ส., แซ่เซี้ย ว., & ฐานิวัฒนานนท์ เ. (2014). ผลของโปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนัง และการเกิดแผลกดทับ ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทั. Thai Journal of Nursing Council, 29(1), 43–54. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18617