ธนอมรพงศ์ ช., กิมปี ส., ฉายพุทธ ป., วงษ์คงคำ เ., & เกษกุล ภ. (2014). ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, 29(1), 67–81. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/18621