กิจศรีไพศาลศ., & พันธุ์กสิกรป. (2019). Glaucoma Patients’ Adherence to Therapy: Qualitative Research. Thai Journal of Nursing Council, 34(4), 19-33. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/190823