ศรีวิทะ เ., & ธงชัย ฉ. (2014). ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Thai Journal of Nursing Council, 29(2), 86–100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/21121