เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., & เอี่ยมรักษา ส. (2012). การตรวจเต้านมในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council, 15(1), 55. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2229