ทรายทอง ธ., ปุญญโสพรรณ อ., & นาคะ ข. (2012). ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. Thai Journal of Nursing Council, 19(2), 39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2239