อรัญดร ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., & โพธิโกสุม ไ. (2012). ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. Thai Journal of Nursing Council, 20(2), 44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2244