ธงชัย ฉ. (2012). การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก. Thai Journal of Nursing Council, 20(2), 63. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2245