เกษมกิจวัฒนา ส. (2012). บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 4. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247