ธงชัย ฉ. (2012). การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์ : ประสบการณ์ตรง. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 17. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2249