หนูคง อ. (2012). การจัดการโรคหืดในเด็ก : กลวิธีและการป้องกัน. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 32. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2250