สมใจ อ., เกยุรานนท์ พ., & สิงห์ช่างชัย เ. (2012). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2251