มโนการ ช., & อ่วมตานี อ. (2012). การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 57. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2252