ส่งวัฒนา ป., & พุทธรัตน์ อ. (2012). ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 72. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2253