ฉายพุทธ ป. (2012). วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 87. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2254