สุวรรณโณ จ., & สุวรรณโณ จ. (2012). ผลของปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะความเจ็บป่วย แหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลต่อความรุนแรงของอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปลอดอุดกั้นเรื้อรัง. Thai Journal of Nursing Council, 22(2), 99. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2255