เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ., & เอี่ยมรักษา ส. (2012). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council, 14(3), 24. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2275