ตะบูนพงศ์ ส., & บาลทิพย์ ข. (2012). ปัจจัยสนับสนุนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลัดบ่ายและดึก. Thai Journal of Nursing Council, 14(3), 51. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2277