ส่งวัฒนา ป., คงอินทร์ ว., & ฐานิวัฒนานนท์ เ. (2012). ความเหมือนและความแตกต่างในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ปรากฎการณ์วิทยา,ทฤษฎีพื้นฐาน และชาติพันธุ์วรรณา. Thai Journal of Nursing Council, 15(2), 12. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2297