เสงี่ยม เ., & สินธุ ศ. (2012). โรคเบาหวานในวัยรุ่น : การแกว่งตัวของระดับน้ำตาลในเลือด. Thai Journal of Nursing Council, 15(2), 66. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2301