นิลมานัต ก., ไชยลังกา พ., & เชื้อประไพศิลป์ อ. (2012). การรณรงค์ป้องกันและดูแลโรคเอดส์ในชุมชนเมือง. Thai Journal of Nursing Council, 15(3), 30. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2306