หนุเจริญกุล ส. (2012). สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. Thai Journal of Nursing Council, 16(1), 1. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2321