บาลทิพย์ ข., เชื้อประไพศิลป์ อ., & ไชยลังกา พ. (2012). ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้. Thai Journal of Nursing Council, 16(1), 39. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2324