มิตกิตติ ร., วัชรินทร์ยานน์ ก., & แดงเปี่ยม ช. (2012). ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10. Thai Journal of Nursing Council, 16(2), 37. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2332