พงศ์ถาวรกมล ค., ฉัตรชัยสุชา ส., & สมจิตประเสริฐ พ. (2012). ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี. Thai Journal of Nursing Council, 16(2), 84. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2335