ชุณหะวัต ด., ตันติกรกุล จ., & ฦาชา ย. (2012). ผลของการฝึกคิดสะท้อนกลับในการสอนภาคปฏิบัติต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 16(3), 63. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2343