พงศ์ถาวรกมล ค., & ฉัตรชัยสุชา ส. (2012). รายงานการวิจัยการค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น : ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการปฏิบัติ ของพยาบาลอายุ 35 ปีขึ้นปี. Thai Journal of Nursing Council, 18(2), 1. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2359