บูรณะเรืองโรจน์ ส., เกษมกิจวัฒนา ส., กีรติวิทยานันท์ ณ., & พงศ์ถาวรกมล ค. (2012). ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, 21(2), 46. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2383