คงบุญ ส., สมประเสริฐ ช., & เกษมกิจวัฒนา ส. (2012). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council, 21(2), 62. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2384