ธงชัย ฉ. (2012). การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับผลลัพธ์การจัดการความรู้และทรัพยากรในระบบสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council, 21(3), 5. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2387