ภักดีวงศ์เ. (2012). การดำรงบทบาทมารดา : แนวคิดทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council, 21(3), 12. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2388