วะสี ป., ธงชัย ฉ., พงศ์มั่นจิตร พ., เชื้อเจ็ดตน พ., & สุขเกษม ส. (2012). ประสิทธิผลการการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจที่มีพื้นฐานบนความรู้เชิงประจักษ์ในผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. Thai Journal of Nursing Council, 21(3), 75. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2393