ธงชัย ฉ. (2012). การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. Thai Journal of Nursing Council, 21(4), 8. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2395