พลิกบัวว., เกษมกิจวัฒนาส., ผาณิตรัตน์ร., & จักรภีร์ศิริสุขส. (2012). ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council, 21(4), 44. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2397