เกษมกิจวัฒนา ส. (2012). สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council, 22(1), 4. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2402